DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:

 

Que complisc els requisits tècnics i administratius establerts en la normativa vigent i en especial:
Que estic donat d’alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant la declaració censal corresponent. Així mateix (marqueu l’opció que corresponga):

o  Estic exempt del pagament de la tarifa de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

o Estic al corrent en el pagament de la tarifa de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Que estic donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.
Que estic al corrent en les obligacions tributàries locals.
Que disposaré de la documentació que ho acredita a partir de l’inici de la activitat.
Que mantindré el compliment durant el termini de vigència de l’autorització.

Mitjançant aquest escrit autoritze a l’AJUNTAMENT DE GANDIA a comprovar d’ofici les dades manifestades en l’escrit.