AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

LLIJA AMB DETENIMENT ESTES CONDICIONS ABANS D’UTILITZAR
ESTE LLOC WEB. LA SEUA UTILITZACIÓ S’ENTENDRÀ COM UNA
ACCEPTACIÓ D’ESTES CONDICIONS. NO UTILITZE ESTE LLOC WEB EN
EL CAS QUE NO ACCEPTE LES DITES CONDICIONS

1. Dades identificatives

 

FIRAMERCAT.GANDIA.ORG es un domini en Internet de la titularitat de l’Excm. Ajuntament de Gandia, amb CIF núm. P4613300E i domicili social a la plaça Major 1, 46701- GANDIA.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

Estes són les condicions generals que tenen com a objecte regular l’accés, la navegació i l’ús dels llocs web sota el domini FIRAMERCAT.GANDIA.ORG, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent, d’ara endavant, per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).
S’entendrà que l’accés o utilització de FIRAMERCAT.GANDIA.ORG per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que l’Excm. Ajuntament de Gandia tinga publicades en cada moment. En este sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i les activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en FIRAMERCAT.GANDIA.ORG.

Independentment d’estes condicions generals, l’Excm. Ajuntament de Gandia podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contractació de serveis específics oferits als usuaris a través del FIRAMERCAT.GANDIA.ORG. Així mateix, a través del FIRAMERCAT.GANDIA.ORG, l’Excm. Ajuntament de Gandia podrà habilitar terceres entitats perquè publiciten o presten els seus serveis. En  estos casos, l’Excm. Ajuntament de Gandia no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’ells.

3. Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Gandia s’efectua de forma anònima.

Solament en el cas d’accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Estes dades s’incorporaran als fitxers corresponents de l’Ajuntament de Gandia i es tractaran d’acord amb la regulació que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i la resta de disposicions d’aplicació. Les dades sol·licitades únicament seran objecte de cessió, si pertoca, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la citada LOPD.
Les persones les dades personals de les quals consten en algun fitxer de l’Ajuntament de Gandia podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de no conéixer este òrgan, la sol·licitud s’adreçarà al Server d’Atenció al Ciutadà (carrer Cervantes, 22-24, 46701 Gandia, València).

4. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels dits drets per part de l’Excm. Ajuntament de Gandia.
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts inclusos en FIRAMERCAT.GANDIA.ORG sense citar-ne l’origen i sense sol·licitar autorització expressa i per escrit de l’Excm. Ajuntament de Gandia o, si pertoca, del titular dels drets a què corresponga.
Així mateix, es prohibeix la modificació dels materials d’este Lloc de cap manera, comunicació pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització d’estos amb finalitats col·lectives o lucratives.

5. Ús del lloc Web

L’Excm. Ajuntament de Gandia l’autoritza a veure i descarregar els continguts inclusos en FIRAMERCAT.GANDIA.ORG.
Condicions d’accessibilitat del Lloc Web:
• Optimitzat per als navegadors Internet Explorer 8.0 i Mozilla Firefox 3.0 o versions superiors.
• La resolució mínima recomanada és de 1024x768 píxels.
• Complix les recomanacions d’accessibilitat WAI (Web Accessibility
Initiative) del consorci Web (W3C).

6. Clàusula d’exempció de responsabilitat

El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Gandia pretén fomentar l’accés del públic a la informació relativa a les seues iniciatives i vetlarà per l’actualitat i exactitud de la dita informació. Així mateix, pretén corregir els errors que es detecten automàticament o s’indiquen per les diferents vies de contacte posades a disposició de la ciutadania.
L’accés a la web no implica l’obligació, per part de l’Excm. Ajuntament de Gandia, de controlar l’absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
L’Excm. Ajuntament de Gandia no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.
En tot cas, la informació i els continguts d’esta web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’administració pública, que no assumirà cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.
L’Excm. Ajuntament de Gandia no es responsabilitza de les despostes que es donen a través de les distintes adreces de correu electrònic que apareixen en este lloc web. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en estes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas puga derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant (Reial Decret 208/1996, art. 4 b).

7. Vincles a altres llocs web

Els vincles d’este lloc a llocs web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per a l’usuari. En el cas d’utilitzar els dits vincles, s’abandonarà este lloc. El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Gandia no ha revisat estos llocs web de tercers i no controla ni és responsable d’ells mateixos, ni del seu contingut, ni del tractament de dades que, si és el cas, es realitze en estos llocs web. En conseqüència, el lloc web de l’Excm. Ajuntament de Gandia no es responsabilitza dels dits llocs web ni de qualsevol informació, programari o altres productes o materials inclosos en ells, o qualsevol resultat que puga obtindre’s per mitjà de la seua utilització. L’usuari serà l’únic responsable si accedix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a este lloc.

8. Vinculació a este Lloc

Pot crear vincles a este lloc des d’altres, amb l’autorització adequada del director del lloc i sempre que es complisquen totes les lleis aplicables.

9. General

El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Gandia pot revisar estos termes en qualsevol moment, per mitjà de l’actualització d’esta publicació. Atés el seu caràcter vinculant, l’usuari ha de visitar esta pàgina cada cert temps, a fi de revisar els termes vigents en cada moment. Els avisos o termes legals que, de forma expressa, s’indiquen en determinades pàgines d’este lloc prevaldran sobre les estipulacions previstes en estos termes.